VIRTUAL (ALLROUND) KUBB TOURNAMENT @ 4, 5, 6, 7 & 8m

INFO

(English below)

Het Virtual Kubb Tournament vindt plaats van vrijdag 5 tot en met zondag 7 juni 2020. 
Het doel is om met de 30 werpstokken zoveel mogelijk kubb-blokken op een afstand van 4, 5, 6, 7 en 8m omver te werpen
en zoveel mogelijk punten te verzamelen.

 

Spelregels:

 • Je speelt alleen op een grasveld in je eigen tuin of in de buurt. De afmetingen van een veld zijn 8m (lengte) op 5m (breedte).

 • Het is enkel en alleen toegelaten om op echt gras te spelenen niet op kunstgras of andere gladde oppervlakken omdat dit niet eerlijk is tegenover je tegenstanders.

 • Je moet je wedstrijd LIVE STREAMEN in de speciaal opgerichte Facebookgroep "Virtual (Allround) Kubb Tournament" op het tijdstip dat door de organisatie aan jou is toegekend. Probeer de camera recht voor je te zetten, zo kunnen de andere deelnemers en eventuele fans meekijken. Je kunt de sessie en het tijdstip waarin je wil spelen zelf kiezen en ons dit meedelen via de inschrijvingspagina. 

 • Je speelt in totaal 5 ronden (+ misschien een bonusronde).

 • Elke ronde gooi je 6 stokken naar 5 kubbs die op 4, 5, 6, 7 en 8m geplaatst zijn.

 • Een horizontale rotatie van de stok (helikopterworp) is verboden (tolerantielimiet: hoek van 45 graden) en telt niet mee als een punt. Elke worp moet zo recht mogelijk zijn. Speel eerlijk aub!!! Fairplay wordt zeer gewaardeerd!!!

 • Als je 2 (of meer) kubbs omgooit met 1 stok, telt dit slechts voor 1 punt (waarde van de desbetreffende punten). Zet de tweede (of meer) omgevallen kubb(s) onmiddellijk terug recht en speel verder.

 • Als je de 5 kubbs omgooit met de eerste 5 stokken in elke ronde, gooi je de 6de stok naar de koning die op 4m staat.

 • Voor elke koning-worp (gemist of omgegooid) krijg je een stok in de bonusronde die je na uw 5 rondes speelt. Als de koning omver valt krijg je dubbele punten en de bonusronde wordt gespeeld op 8m!!!

 • Als je alles raakt smijt in de reguliere speelbeurt en dus niks mist kun je het maximum van 210 punten bereiken, daarbovenop kan je nog eens 40 punten extra verdienen met je eventuele 5 extra bonus werpstokken.

 • De organisatie (jury) zal je wedstrijd live volgen en de score noteren, maar vergeet dus niet een bonusronde te spelen als je daarvoor in aanmerking komt. Tevens wensen we je ook nog eens te vragen om je score door te geven zodat we zeker zijn (vb; 5x4m + 1K, 4x5m, 5x6m + 0K, 2x7m, 3x8m en 2x8m bonus).

Tornooischema:

 • ‚ÄčIn totaal vinden er 6 sessies plaats verspreid over deze 3 dagen + een finaleronde (zie de registered players pagina voor een overzicht van alle sessies).

 • Tijdens elke sessie komen meerdere spelers in actie met een tijdspanne van 15min voor elke speler (vb: sessie 1 begint op vrijdag 5 juni om 18u.
  De eerste speler begint om 18u, de tweede speler om 18u15, derde speler om 18u30, ...).

 • Na elke sessie wordt het klassement opgemaakt, geüpdatet en online gezet. De uiteindelijke stand in het klassement wordt bepaald volgens volgende aflopende criteria: 
  1 - Aantal punten van de omgegooide kubbs en eventuele koningen.
  2 - Bij een gelijke stand wordt gekeken naar het aantal koningen en de afstand waarin deze omver geworpen zijn (koningen van verre kubbs hebben een hogere waarde dan die die dichter bij staan).

 • Indien er na deze 2 criteria nog een gelijke stand is tussen één of meerdere spelers zal diegene met de snelste tijd waarin ze hun wedstrijd afgewerkt hebben de doorslag geven.

 • Na 6 sessies hebben we dan een eindklassement. De top 8 van het eindklassement speelt op zondagavond vanaf 18u30 de finaleronde. Daarin speelt elke speler nog eens een wedstrijd. De eerst behaalde punten worden eerst gehalveerd waarna de nieuwe punten opgeteld worden en we zo tot een definitieve eindrangschikking komen.

 

Inschrijven kan via onze registration-pagina ...

The Virtual Kubb Tournament will take place from Friday 5 to Sunday 7 June 2020.
The main goal is to knock over as many kubbs as possible at a distance of 4, 5, 6, 7 and 8m with the 30 sticks/batons
and collect as many points as possible.

 

Game rules:

 • You only play on a lawn in your own garden or nearby. The dimensions of a field are 8m (length) by 5m (width).

 • It is only allowed to play on real grass and not on artificial grass or other slippery surfaces because this is not fair to your opponents.

 • You must LIVE STREAM your game in the specially created Facebook group "Virtual (Allround) Kubb Tournament" at the time assigned to you by the organization. Try to place the camera in the front of you, so that the other participants and any fans can watch. You can choose the session and the time at which you want to play and inform us via the registration page.

 • You play a total of 5 rounds (+ maybe a bonus round).

 • Each round you throw 6 sticks to 5 kubbs placed at 4, 5, 6, 7 and 8m.

 • A horizontal rotation of the stick/baton (helicopter throw) is not allowed (tolerance limit: 45 degree angle) and does not count as a point. Every throw should be as straight as possible. Play fair please!!! Fairplay is really appreciated!!!

 • If you roll 2 (or more) kubbs with 1 stick/baton, this only counts for 1 point (value of the points concerned). Immediately straighten the second (or more) fallen kubb(s) and continue playing.

 • If you knock over the 5 kubbs with the first 5 sticks in each round, you throw the 6th stick at the king standing at 4m.

 • For each king throw (missed or knocked over) you receive a stick/baton in the bonus round that you play after your 5 rounds. If the king falls over you get double points and the bonus round is played at 8m!!!

 • If you hit everything in the regular turn and do not miss anything, you can reach the maximum of 210 points, on top of that you can earn an extra of 40 points with 1 or more extra bonus throwing sticks/batons.

 • The organization (jury) will follow your game live and record the score, but don't forget to play a bonus round if you qualify. We also want to ask you to give your score by messenger so that we are sure (eg; 5x4m + 1K, 4x5m, 5x6m + 0K, 2x7m, 3x8m and 2x8m bonus).

Tournament schedule:

 • A total of 6 sessions will take place over these 3 days + a final round (see the registered players page for an overview of all sessions).

 • During each session, several players come into action with a time span of 15min for each player (eg: session 1 starts on Friday 5 June at 6 pm. The first player starts at 6 pm, the second player at 6:15 pm, third player at 6:30 pm,. ..).

 • After each session, the rankings are drawn up, updated and put online. The final ranking in the rankings is determined according to the following descending criteria:
  1 - Number of points of the overturned kubbs and any kings.
  2 -In case of a tie, the number of kings and the distance in which they have been overthrown is considered (kings from far away kubbs have a higher value than those closer).

 • If, after these 2 criteria, there is still a tie between one or more players, the one with the fastest time in which they have finished their game will prevail.

 • After 6 sessions we have a final ranking. The top 8 of the final classification will play the final round on Sunday evening from 6:30 PM. Each player plays a game again. The first points achieved are first halved, after which the new points are added up and we arrived at a new final ranking.

 

Registration is possible at our registration-page ...